Algemene voorwaarden

 

 

Hieronder vind je de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw afgesloten abonnement en op iedere deelname aan een workout.

Lucia Personal Training, hierna te noemen LPT, heeft het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen en de wijzigingen op het abonnement van toepassing te verklaren. LPT zal je altijd tijdig per e-mail informeren over de gewijzigde algemene voorwaarden.

Bedrijfsgegevens:

Lucia Personal Training

Prinses Ireneplateau 5

3554 HW Utrecht

06-11335075

mail@luciapersonaltraining.nl

KvK: 80548962

BTW NL 003456415B44

1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien men zich direct of indirect voor Personal Training, Personal Training Duo, Zwanger én FIT en/of FIT na de bevalling heeft aangemeld.

2 Gezondheidsverklaring

LPT maakt gebruik van een PAR-Q vragenlijst. Dit houdt in dat de deelnemer een globale gezondheidscheck invult vóór deelname.

Deze dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Naar aanleiding van de inhoud van het PAR-Q formulier kan men, voor deelname aan Personal Training, Personal Training Duo, Zwanger én FIT en/of FIT na de bevalling, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

3 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door een abonnement via de website aan te vragen, of doordat LPT deze voor je aanmaakt,  én het doen van een eerste betaling. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4 Herroepingsrecht

Binnen 14 dagen na het afsluiten van je abonnement heb je het recht deze te ontbinden middels het sturen van een e-mail aan mail@luciapersonaltraining.nl. Je betaalt wél voor het aantal work-outs dat je al gevolgd hebt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien je al eerder lid bent geweest van LPT. 

5 Facturering

5.1 Betaling vindt plaats middels automatische incasso van het door jou opgegeven IBAN- nummer, maandelijks rond de eerste dag van de maand.

5.2 Indien een betaling niet is gelukt, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering met een iDeal link zodat je alsnog het verschuldigde bedrag kunt overmaken. 

5.3 In termijnen betalen is niet mogelijk.

5.4 Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst per direct worden ontbonden. De kosten die in verband hiermee zijn gemaakt, komen voor rekening van de deelnemer.

6 Annuleringen en vakantie

6.1 Annulering of afmelding van trainingsafspraken door deelnemer

Alleen bij afmelden tot 24 uur vóór het tijdstip van de training, kan de training binnen 3 maanden worden ingehaald.

6.2 Annulering vanuit LPT

Alleen bij extreem slecht weer, ziekte van de trainer of door overmacht kan het zijn dat een training wordt gecanceld. Dit wordt in principe minimaal een uur voor je training begint gecommuniceerd. De training kan op een ander moment worden ingehaald.

6.3 Vakantie

Elke maand krijg je nieuwe credits. Bij vakantie, kun je de ongebruikte credits van die maand meenemen (max. 3 maanden). Hierna vervallen de credits. Trainen tijdens je vakantie?  Dit kan ook via ZOOM.

7 Beëindiging abonnement en her-inschrijving

7.1 Beëindiging kan na afloop van je abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Hiervoor stuur je een mail naar mail@luciapersonaltraining.nl.

7.2 Vroegtijdig beëindigen van een abonnement

Bij vroegtijdige beëindiging van je abonnement i.v.m. verhuizing of langdurige ziekte (schriftelijk aantoonbaar maken), geldt een opzegtermijn van één maand.

Het genoten voordeel ten opzichte van een maandabonnement kan in rekening worden gebracht. 

7.3 Opnieuw inschrijven

Bij her-inschrijving wordt een nieuwe looptijd van het abonnement gestart met het daarbij behorende tarief en voorwaarden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eerder genoten abonnementsvoorwaarden.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan een training geschiedt op eigen risico. Een training is intensief en kan blessures tot gevolg hebben. 

8.2 Bij twijfel over de geschiktheid tot deelname aan een training is het raadzaam om altijd eerst te overleggen met de trainer en/of arts.

8.3 LPT  is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer vóór, tijdens of na deelname aan een training

8.4 LPT is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband gebracht met een gegeven training.

8.5 LPT is wel aansprakelijk indiende hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld door de trainer van LPT.

9 Begeleiding

Op Personal Training, Personal Training Duo, Zwanger én FIT en/of FIT na de bevalling rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de trainingen.

10 Tariefswijziging

10.1 LPT behoudt zich het recht voor tarieven, tussentijds, te wijzigen. Een prijswijziging wordt minimaal vier weken van te voren aangekondigd.

In het geval van een prijsverhoging, heb je het recht om het abonnement binnen 4 weken na de bekendmaking van de verhoging te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld over de periode na de ontbinding, wordt dan terugbetaald. 

10.2 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 1 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.

11 Beeldmateriaal

Tijdens trainingen worde soms foto’s of video’s gemaakt. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende uitingen. Er wordt altijd toestemming gevraagd wanneer je (herkenbaar) op foto of video bent.

12 Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen LPT en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.